Terms and conditions

RE-Source Southeast Conference

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА RESource Southeast

1.Въведение.

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Клиентите/Участниците, участващи в конференцията RE-Source southeast („събитието“)

1.2. Общите условия се публикуват на следния сайт: Events.resource-southeast.eu

1.3. Клиентите/Участниците приемат и се задължават да спазват Общите условия чрез регистрацията си в сайта и/или чрез онлайн записване за участие в събитието в платформите, използвани от Организатора.

1.4. Целта на настоящите Общи условия е да се определи реда и условията за използване на платформата за участие, предложени от издателя и достъпни за всички.

1.5. Всички взаимоотношения между Организатора и Клиентите/Участниците се основават на тези общи условия в рамките на приложимото в Република България законодателство.

2. Влизане в сила
2.1 Настоящите Общи условия са обвързващи за АПСТЕ– от една страна, и  лицата, направили регистрация чрез сайта, респ. лицата, от името на които е извършена регистрация – от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за участника от момента на получено от последния потвърждение по имейл за регистрацията, като задълженията на АПСТЕ възникват от момента на получено пълно или частично плащане по направената регистрация – според конкретно посочените условия в обявата за събитието. В случай на регистрация от името на юридическо лице или друго образувание, страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. Когато резервация е направена от лице в полза на друго лице или други лица, страна по договора със АПСТЕ са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило регистрацията, е солидарно отговорно за задълженията на участника.

2.2. С извършването на регистрация за събитие Вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия за регистрация и уговорените в тях срокове за провеждане на събитието, както и плащане, предварителна програма, условия за анулиране на регистрации и т.н. Настоящите условия задължават Организатора да осигури заявеното от участника присъствие на конкретното събитие според предоставените от него чрез регистрационната форма данни за име на участника или на посочените от него лица,  дата на събитието и след извършено и получено от нас плащане. Основно задължение на участника е да заплати такса за събитието в размери и срокове, каквито са указани от Организатора в конкретната обява. Вашето място на онлайн или офлайн събитието ще ви бъде осигурено единствено при наличие на предплащане, уговорено в обявата на събитието. При липса на предплащане на събитие, организирано от нас,  не носим отговорност за изпълнение на услугата.

 1. Дефиниции при тълкуване и прилагане на общите условия:

„Организатор“ – Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия /АПСТЕ/

„Клиент/Участник“ – всяко физическо/юридическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез попълване на онлайн форма за регистрация достъпна на уебсайт: Events.resource-southeast.eu и/или чрез онлайн записване на участие в събитието, и плащане на предвидената за това такса.

“Регистрация” е действие по предоставяне на данни от УЧАСТНИКА или трето лице в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което АПСТЕ  и участникът  сключват договор от разстояние.

„Уебсайт“ – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес в IP базирана мрежа: www.digipay.acfe.bg, който предоставя на Участниците възможност за получаване на официална информация за Събитието и онлайн регистрация.

 1. Извършване на онлайн регистрация.

4.1. За да се регистрират и/или запишат за участие в събитието, Участниците трябва да попълнят онлайн форма за регистрация/участие, която може да се намери на уебсайта на събитието.

Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата.

4.2.Попълвайки онлайн формата за участие и/или осъществявайки онлайн записване за участие в събитието, Клиентът декларира, че:

 • Като физическо лице е пълнолетен гражданин на Република България или друга държава;
 • Като юридическо лице е регистриран съобразно законодателството на Република България или друга държава;

Предоставя на Организатора доброволно и свободно информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД (име, фамилия, имейл адрес и дава своето съгласие тези лични данни да бъдат обработвани от Организатора съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, за следните цели: онлайн регистрация/записване за участие в събитието, създаване на обща статистика за събитието, за счетоводни цели при издаване на фактура (само когато Участникът

 • физическо лице е поискал издаване на фактура), както и за маркетингови цели на Организатора.
 • Дава своето съгласие да бъде сниман от представител на Организатора по време на Събитието, като авторското право върху тези снимки принадлежат на Организатора, който има право да ги публикува на интернет сайт resource-southeast.eu и използва за маркетингови цели, използва за публикуване в социалните мрежи.
 • По време на Събитието, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави, възприети в обществото, техническите и организационни правила на Организатора за провеждане на Събитието, както и законите на Република България

4.3. При неспазване на морала и добрите нрави за поведение по време на Събитието, Организаторът има право едностранно да прекрати отношенията с Клиента по повод участието му в събитието, без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за Организатора. Организаторът си запазва правото по своя преценка да не допусне до Събитието Участник, за който са получени сведения за неуместно поведение спрямо другите участници.

 1. Такси за участие и начин на плащане

5.1. Регистрацията и/или записване за участие в събитието се считат за валидни само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок до два работни дни, считано от регистрацията/заявяването, а именно:

5.1.1. след потвърждението за регистрация и/или записване за участие в събитието, за случаите, в които плащането е извършено по електронен канал ( PayPal.com и Stripe) или банков превод.

5.1.2. след получаване на фактура издадена от Организатора.

5.2. Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден. В случай, че потвърждението на регистрацията и/или записването за участие в събитието се забави повече от два работни дни, Участниците следва да уведомят организатора на следния имейл адрес: info@recource-southeast.eu.

5.3. Обявените такси в регистрационната форма са без включен ДДС. Всеки успешно регистриран/записан Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

5.4. Участник, който желае да се възползва от преференциална такса при регистрация, чрез въвеждането на промокод следва да попълни данните си в качеството на „физическо лице“, необходими за издаване на фактура.

 1. Организациране на Събитието в случай на извънредни обстоятелства.

Събитието RE-Source southeast следва да се проведе на 31.05-01.06.2021 г. В положение на извънредна епидемиологична обстановка се предвижда да бъде включен и Live Stream на събитието. Ситуацията може да наложи преминаването на събитието в изцяло онлайн форма за запазване здравето на всички участници.

 1. Защита на личните данни.

7.1. Организаторът информира Участника, че:

 • личните данни се събират за посочените в общите условия цели и се обработват законосъобразно и добросъвестно, съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
 • личните му данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител, само за времето, необходимо за постигане на целите, посочени в настоящите общи условия, а за данните, свързани с издаване на фактури – за времето, съобразно българското законодателство.
 • личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако това се налага в изпълнение задълженията на Организатора като администратор на лични данни, съгласно българското законодателство.
 • във всеки един момент има право на достъп до личните му данни, включително да поиска тяхното коригиране, заличаване, като и да оттегля даденото от него съгласие за обработката им.

7.2. Организаторът е длъжен да полага дължимата грижа за защита на информацията на Участника, станала му известна по повод регистрация на Клиентите за участие в Събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случайите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7.3. Организаторът си запазва правото да предоставя името и фирмата (без други данни) на всеки участник за изработване на материали, свързани със събитието (подаръци и други).

 1. Интелектуална собственост.

8.1. Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организатора или на носителите на авторското право.

Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организатора или носителя на съответните авторски права.

 1. Невъзможност за присъствие. Замяна на Участник.

9.1. При невъзможност за участие, Клиентът е длъжен да уведоми Организатора по електронен път на имейл адрес info@recource-southeast.eu не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторите ще възстановят на 100% заплатената сума на Участника до 30 календарни дни.

9.2. При невъзможност за участие, Участникът може да бъде заменен с друг. Участникът следва да уведоми организаторите по имейл най-късно 2 календарни дни преди събитието.

 1. Ограничаване на отговорността.

10.1. Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците:

10.2. При възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт, извънредна епидемиологична обстановка и други обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на Събитието;

10.3. При уведомяване на Организатора извън срока по т.8 от общите условия.

10.4. Организаторът не носи отговорност за наранявания, загуби, кражби и/или щети върху лични вещи на Участника, настъпили по време на Събитието;

10.5. В случай на прекратяване на отношенията между Участника и Организатора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника.

 1. Отлагане или отмяна на събитието.

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени Събитието, като в този случай се ангажира да посочи друга дата или да даде указания за възстановяване на внесените от Участниците суми.

 1. Други условия.

12.1. Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време от Организатора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Организатора.

12.2. За случаите, които не са описани в настоящите общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени от АПСТЕ, в качеството си на Организатор на Събитието и влизат в сила от 14.02.2022 г.